6.1 Etterleve Insulas etiske retningslinjer
Insulas ansatte og styremedlemmer er personlig ansvarlig for å etterleve de krav som er angitt i Insulas etiske retningslinjer. Ansatte og styremedlemmer skal ikke opptre, eller oppfordre andre til å opptre, i strid med de etiske retningslinjene. Dette kravet gjelder selv om brudd på et prinsipp kan synes å være i Insulas interesse.

Der det oppstår tvil rundt fortolkning av prinsippene i dette dokumentet, skal problemstillingen så langt det er mulig diskuteres med nærmeste leder før en beslutning tas. Usikkerhet som ikke lar seg avklares lokalt, skal meldes til konsernets ledergruppe for avklaring.

Nasjonale lover som innebærer informasjonsplikt, skal følges og respekteres.

6.2 Meldeplikt om brudd på retningslinjene
Insula ønsker en åpen og imøtekommende kultur hvor det er trygt å diskutere etiske dilemma og å varsle om mulige brudd på konsernets etiske retningslinjer.

Ansatte og styremedlemmer som observerer brudd på retningslinjene, har meldeplikt om dette til nærmeste leder. Der det er uhensiktsmessig eller vanskelig å melde til nærmeste leder, kan slik varsling gjøres til leder på neste nivå i linjen. Man kan varsle skriftlig eller muntlig. Skriftlig varsling skjer gjennom varslingssystemet. Om man ønsker å varsle anonymt, er dette mulig i varslingssystemet. Muntlig varsling gjøres pr. telefon eller direkte.

Den som mottar varslet skal behandle saken strengt konfidensielt for å beskytte den ansatte, følge opp og undersøke påstandene grundig, og det skal snarest ryddes opp i kritikkverdige forhold.

6.3 Sanksjon ved brudd
Brudd på Insulas etiske retningslinjer kan få store negative følger for Insula, og overtredelser vil derfor bli fulgt opp. Alvorlige brudd kan medføre oppsigelse, avskjedigelse og eventuelt straffeforfølgning.

Med brudd menes både egenutført brudd på retningslinjer, oppfordring eller medvirkning til andres brudd på retningslinjer, manglende varsling om brudd på retningslinjer som man åpenbart kjente til, manglende medvirkning til undersøkelse av innmeldte brudd på retningslinjer, samt hevnaksjoner mot ansatte som har varslet om brudd på retningslinjer.

Retningslinjene skal være undertegnet av ansatte og styremedlemmer, alternativt tydelig fremgitt som en del av arbeidsavtalen.