3.1 Beskytte Insulas eiendom
Insulas ansatte skal opptre ansvarlig og med varsomhet for å beskytte arbeidsgivers eiendom mot misbruk, tyveri, skade og ødeleggelse. Med eiendom menes fysiske eiendeler som bygninger, maskiner, kjøretøy og utstyr, samt immaterielle rettigheter som resepter,
varemerker, arbeidsprosesser og design.

Slik eiendom skal ikke brukes til den ansattes eget formål, med mindre det på forhånd er skriftlig avtalt med Administrerende direktør i aktuell forretningsenhet.

3.2 Verne om fortrolig informasjon
Insulas ansatte og styremedlemmer skal håndtere fortrolige opplysninger om Insula med varsomhet, og behandle informasjon som ikke er offentlig konfidensielt.

Med fortrolige opplysninger menes all informasjon man har fått kjennskap til, som ikke er alminnelig kjent, og som man etter en forsiktig vurdering bør forstå kan ha betydning for Insula å hemmeligholde. Herunder til eksempel forretningsplaner, budsjetter, priser og kundeopplysninger.

Det skal vises særlig aktsomhet ved deling og omtale av bedriftsrelatert informasjon på sosiale medier, og her tolkes fortrolighetsdefinisjonen strengt.

Informasjon om Insula som ikke er kjent for offentligheten, skal behandles som Insulas eiendom. Forpliktelsen til ikke å dele slik informasjon gjelder derfor uten tidsbegrensning også etter ansettelsesforholdets opphør, eller når tjenestetiden som styremedlem er utløpt.

3.3 Unngå interessekonflikt
Engasjement i eksterne selskap eller organisasjoner kan påvirke den ansattes arbeidsforhold til Insula, eller være i konflikt med Insulas forretningsinteresser eller etiske interesser. 

Ledere og ansatte skal derfor ikke ha eksterne oppgaver eller stillinger som er i konflikt med Insulas interesser, eller som er av et slikt omfang at det påvirker deres arbeidsevne og kapasitet, med mindre slike plikter er særskilt godkjent av nærmeste leder.

Ved risiko eller mistanke om inhabilitet, som i saker tilknyttet rekruttering, lønnsforhandlinger, konflikter eller lignende, skal leders leder involveres i diskusjonen.

3.4 Unngå diskriminering og trakassering
Insula forplikter seg til å tilrettelegge for sikre, sunne og inkluderende arbeidsmiljø som fremmer rettferdig behandling av ansatte og hvor etisk oppførsel er anerkjent og verdsatt.

Insulas ansatte og styremedlemmer skal unngå oppførsel som kan oppfattes som diskriminerende eller trakasserende, og skal ikke uttrykke seg negativt eller snakke nedsettende om Insulas ansatte i offentlige eller sosiale medier.

Ingen direkte eller indirekte diskriminering skal finne sted basert på etnisk tilhørighet, religion, alder, uførhet, kjønn, ekteskapsstatus, seksuell orientering, fagforeningsmedlemskap eller politisk tilhørighet. De ansatte må være oppmerksomme på, og ha respekt for, kulturelle forskjeller.

Insula tolererer ikke mobbing eller nedverdigende behandling av ansatte, for eksempel psykisk eller seksuell trakassering eller diskriminering i form av språk eller handlinger. Ingen ansatte skal utsettes for fysisk straff eller noen form for fysisk, seksuell eller
psykologisk straff, krenkelse eller fornedrelse.

3.5 Bidra til god helse, miljø og sikkerhet
Insula anser trygg og god drift som en forutsetning for god lønnsomhet over tid, og alle selskap i konsernet skal derfor arbeide målrettet og iverksette tiltak som forhindrer og minimerer ulykker og helseskader som resultat av, eller relatert til forhold på
arbeidsplassen.

Insulas ansatte skal bidra til et trygt og godt arbeidsmiljø som ikke fører til skade for mennesker, miljø eller samfunn. Alle ansatte skal være oppmerksomme på sitt medansvar for å bidra til et trygt og godt arbeidsmiljø.

Alle ansatte får regelmessig relevant opplæring i helse, miljø og sikkerhet. Ved alle arbeidssteder skal det finnes tilgjengelig førstehjelpsutstyr.

3.6 Rusmidler
Insulas ansatte og styremedlemmer skal ikke være beruset under arbeidet eller innenfor arbeidsområdet, eller innta alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden. Alkohol kan imidlertid serveres i forbindelse med representasjon eller bedriftsarrangementer, forutsatt at forbruket er moderat, og forutsatt at det ikke vil bli kombinert med håndtering av maskiner, bilkjøring eller annet arbeid som er uforenlig med inntak av alkohol.

Insula praktiserer nulltoleranse for narkotika i forbindelse med arbeid, også om arbeidet finner sted i land hvor dette er tillatt.

3.7 Beskytte personopplysninger
Insulas ansatte og styremedlemmer skal behandle personopplysninger på en forsvarlig måte.

Kunder, ansatte og andre nærstående parter må føle seg sikre på at personopplysninger i Insulas besittelse behandles på en slik måte at data kun brukes til legitime forretningsformål.

Insulas behandling av personopplysninger skal være underlagt gjeldende lover og forskrifter. Behandling av personopplysninger skal begrenses til det som er nødvendig for operasjonelle formål, effektiv kundebehandling, relevant kommersiell virksomhet og
forsvarlig personaladministrasjon.

3.8 Dokumentere avtaler skriftlig
Insulas avtaler med ansatte, leverandører, kunder og forretningsforbindelser skal som en generell regel inngås skriftlig, og arkiveres forsvarlig.

Muntlige avtaler kan være vanskelige å dokumentere, og kan noen ganger lede til uenighet om avtalevilkår, samt mistanker om at noe ulovlig eller uetisk har funnet sted. Alle avtaler som inngås av et av Insulas selskaper skal derfor, som en generell regel, inngås skriftlig, og avtalene skal arkiveres i henhold til gjeldende retningslinjer for oppbevaring.

3.9 Føre nøyaktige regnskap
Insulas regnskaper skal være nøyaktige og i henhold til gjeldende lover og regnskapsstandarder.

Insulas regnskaper er avgjørende for styringen av driften og for evnen til å oppfylle konsernets forpliktelser overfor sine interessenter. Insulas regnskaper skal derfor være nøyaktige, og gi et rettvisende bilde av konsernets eller datterselskapets aktivitet i
den aktuelle perioden. Ansatte som tar del i finansielle transaksjoner eller regnskapsførsel, skal påse at alle transaksjoner er fullstendig og nøyaktig dokumentert, og registrert i samsvar med gjeldende rett, god regnskapsskikk og interne krav som beskrevet i the Insula Way.

Uriktig eller misvisende bokføring er ikke under noen omstendigheter akseptabelt.