2.1 Overholde lover og forskrifter
Ansatte og styremedlemmer skal overholde internasjonale, offentlige og lokalt gjeldende lover og forskrifter i all sin virksomhet for Insula og dets datterselskaper. Ansatte og styremedlemmer skal i tillegg følge konsernets og det enkelte selskaps interne retningslinjer.

I de tilfeller hvor det er motsetning mellom relevante lover og regler og Insulas etiske eller øvrige retningslinjer, skal den strengeste regelen gjøres gjeldende.

2.2 Opptre med integritet
Ansatte og styremedlemmer skal opptre korrekt og med integritet i sin representasjon for Insula.

Personlig integritet betyr å “gjøre det rette”, selv om ingen ser på. Vi skal alltid være ærlige, sannferdige og pålitelige.

2.3 Handle i Insulas interesse
Ansatte og styremedlemmer skal være lojale overfor Insula og arbeide for konsernets beste.

Med lojalitet menes å gi Insulas interesser prioritet fremfor andre interesser, innenfor rammen av loven og Insulas retningslinjer. Vi bør alltid bruke vårt beste skjønn til å øke Insulas verdiskapning, beskytte Insulas interesser og bidra til kontinuerlige forbedringer.

2.4 Respektere mennesker
Insula skal fremme en bedriftskultur som kjennetegnes ved respekt og omtanke for andre mennesker og deres eiendom. Vi skal opptre på en måte som inngir tillit i samarbeid med kolleger og i samspill med leverandører, kunder, andre forretningsforbindelser eller
myndighetene. Vi uttaler oss ikke negativt om disse i offentlige sammenhenger eller på sosiale medier når dette kan knyttes opp mot Insula eller dets datterselskaper.

Ingen form for tvangsarbeid, lønnslaveri eller ufrivillig arbeid skal forekomme. Insula mener videre at barn skal beskyttes fra økonomisk utnyttelse og arbeid som kan være til skade for utvikling og velvære. I den grad våre selskaper ansetter personer under 18
år, skal ansettelsesforholdet følge nasjonale lover som beskytter barnets sikkerhet, helse, utvikling og rett til skolegang. Ved ansettelse av barn fra 13 til 16 år, skal dette gjøres etter egne retningslinjer basert på ILOs konvensjon C138.

2.5 Verne om miljøet
Insula anerkjenner at grunnlaget for vår eksistens er tilgang til råstoff fra havet, og vi har derfor ansvar for og egeninteresse av å bidra til en forsvarlig og bærekraftig miljøforvaltning.

Ansatte skal derfor etterstrebe å minimere miljøavtrykket fra våre operasjoner gjennom å overholde relevante lokale og internasjonalt anerkjente miljøstandarder der dette er formålstjenlig, samt minimere vår miljøpåvirkningen gjennom bruk av råvarer fra
bærekraftige bestander.

Insula skal, etter behov, sikre at leverandører av animalske
produkter sikrer god dyrevelferd.