Insula ønsker å drive sin virksomhet i overensstemmelse med prinsipper for ansvarlig, etisk og sunn forretningspraksis. Dette forrutsetter samlet innsats av alle ansatte og styremedlemmer. 

Formålet med konsernets etiske retningslinjer er derfor å definere, tydeliggjøre og sikre rammer og forventninger til forretningsmessig etisk og korrekt opptreden for alle som opptrer som representanter for konsernet. Våre etiske retningslinjer gjelder alle ansatte og styremedlemmer i virksomheter hvor Insula direkte eller indirekte besitter en aksjepost på 50 % eller mer. Etter avtale kan de også gjelde for selvstendige konsulenter, mellommenn eller andre som opptrer på vegne av Insula.

Den enkelte ansatte plikter å gjøre seg kjent med og følge våre etiske retningslinjer i alle relevante sammenhenger. Ledere har et særlig ansvar, og skal gå foran med et godt eksempel. Ledere på alle nivåer skal gjennomgå det etiske regelverket med nyansatte. I tillegg skal regelverket gjennomgås årlig, enten i forbindelse med medarbeidersamtaler eller i avdelingsmøter. 

Insulas etiske retningslinjer er laget for å dekke relevante etiske problemstillinger for den enkelte, men det vil finnes situasjoner hvor retningslinjene ikke gir eksakte svar. I slike tilfeller gjelder som hovedprinsipp at den enkelte rådfører seg med nærmeste leder om hva som vil være til konsernets beste.

Insulas etiske retningslinjer eies av konsernets ledergruppe. Ansvaret for å iverksette de etiske retningslinjene i det enkelte selskap ligger hos selskapets administrerende direktør i samarbeid med HR funksjonen.

Spørsmål tilknyttet innhold og fortolking av prinsipper i dokumentet skal rettes til nærmeste leder. Spørsmål som ikke lar seg løse ved lokal vurdering, skal meldes inn til konsernets HR leder, som vil ta opp problemstillingen med konsernets ledergruppe.