Insula AS har som ambisjon å bli en ledende aktør innen utvikling, produksjon og salg av foredlet sjømat til det Nordiske markedet. Tross vår unge alder, samler og bygger vi solid, tverrfaglig kompetanse tilknyttet foredling og salg av sjømat gjennom vår portefølje av sterke og tradisjonsrike bedrifter. Vårt felles utgangspunkt er kjærlighet til havet, faget og tradisjonene, og vår suksess er betinget av vår evne til å kombinere dette med innovasjon for å nå ut med havets delikatesser til et stadig større marked.

Som leverandør av sjømat til et voksende marked, eiere av tradisjonsrike bedrifter, og arbeidsgiver for dedikerte ansatte, medfølger et stort ansvar. Vi er derfor opptatt av å bygge vår konsernkultur basert på felles etiske prinsipper som sikrer forsvarlig drift og produksjon. Samtidig er vi opptatt av å ivareta de mange gode bedriftskulturene som allerede finnes i våre datterselskaper.

For å oppnå dette, har konsernet etablert sin plattform for videre vekst gjennom konsernets strategi og the Insula Way. Strategien forklarer våre ambisjoner og hvordan vi skal nå dem. The Insula Way definerer våre mål, og setter standarden for hvordan vi driver vår virksomhet.

Etiske retningslinjer er en del av the Insula Way, og disse definerer våre standarder for hvordan vi gjør forretninger og opptrer som ansvarlige representanter for konsernet. Våre etiske retningslinjer gjelder for alle ansatte og styremedlemmer i konsernet, uavhengig av
geografisk lokasjon eller selskapstilhørighet. Det forventes derfor at alle setter av tid til å forstå innholdet og betydningen av disse, og at dette legges til grunn i den enkeltes arbeidshverdag. Respekt for mennesker og miljø, lovlydighet og integritet er vårt felles fundament for videre utvikling.

Insulas etiske retningslinjer er godkjent av Insula AS’ styre den 7. desember 2017, og sist revidert i januar 2021.

Amund Fjørtoft
Adm. Dir. Insula AS