Definisjonen av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er basert på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter fra 1948, som består av 30 artikler, samt ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter på arbeidsplassen. Menneskerettighetene er universelle og gjelder alle. De slår fast at alle mennesker, uavhengig av land, kultur og kontekst, er født frie og like i verdi og rettigheter.

Relevante grunnleggende menneskerettigheter som disse konvensjonene beskytter er for eksempel retten til liv, ytringsfrihet, organisasjons- og forsamlingsfrihet og retten til privatliv. Rettigheter som er mer spesifikt knyttet til arbeid inkluderer rett til rettferdig lønn, lik lønn for likt arbeid, rett til trygge arbeidsforhold og rett til fritid og betalte fridager. Slave-, tvangs- og barnearbeid er også uttrykkelig forbudt.

Hvert land er forpliktet til å sørge for at alle borgere får sine menneskerettigheter oppfylt. Samtidig har selskaper et stort ansvar for å etterleve menneskerettighetene og overholde FNs prinsipper, samt OECDs (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) retningslinjer for multinasjonale selskaper.

OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper er felles anbefalinger til selskaper fra regjeringene i de tiltrådte landene. OECD har som mål å «øke bidraget til bærekraftig utvikling fra multinasjonale selskaper», og er basert på samarbeid mellom regjeringer, arbeidslivets parter og frivillige organisasjoner.

Overordnet kan vår arbeidsmedodikk visualiseres slik:

AktsomhetsvurderingerFigur hentet fra Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv

Vi i Insula er positive til føringer og regler som innføres for å sikre gode arbeidsforhold og ivaretakelse av menneskerettigheter i våre verdikjeder. Under har vi beskrevet hvordan vi arbeider med dette, og hvor du kan henvende deg for å få mer informasjon. 

Hvordan jobber Insula med å ivareta menneskerettigheter og gode arbeidsforhold?
Som leverandør av sjømat til et voksende marked, eiere av tradisjonelle bedrifter, og arbeidsgiver for engasjerte ansatte, følger det et stort ansvar. I Insula er vi opptatt av å bygge vår bedriftskultur basert på felles etiske prinsipper som sikrer gode arbeidsforhold og utvikling, for våre ansatte, trygg HMS, forsvarlig drift og produksjon. 

Gjennom våre prosesser for medarbeidersamtaler og medarbeiderundersøkelser kartlegger og følger vi kontinuerlig opp hvordan organisasjonen og enkeltmenneskene i Insula har det, med mål om å bygge en sterk kultur som ivaretar fellesskapet og den enkelte.

Etiske retningslinjer er en del av The Insula Way, og disse definerer våre standarder for hvordan vi driver forretninger og opptrer som ansvarlige representanter for konsernet. Våre etiske retningslinjer gjelder for alle ansatte og styremedlemmer i konsernet, uavhengig av geografisk plassering eller selskapstilknytning. Det forventes derfor at alle setter av tid til å forstå innholdet og betydningen av disse, og at dette legges til grunn i den enkeltes arbeidshverdag. Respekt for mennesker og miljø, lovlydighet og integritet er vårt felles grunnlag for videre utvikling.

Våre etiske retningslinjer finner du her.


Hvordan jobber Insula med eksterne forretningspartnere?
Som ledd i å regulere samarbeidet med eksterne partnere og leverandører har Insula utarbeidet en Code of Conduct (CoC). Insulas etiske retningslinjer for leverandører er basert på FNs Global Compacts ti prinsipper om menneskerettigheter, arbeidsliv, miljø og antikorrupsjon, The International Labour Organization og OECDs retningslinjer, og beskriver forventninger og spesifikke krav våre leverandører skal overholde. I tillegg forventer Insula alle leverandører, produktleverandører samt tjenesteleverandører og forretningspartnere, sørge for at deres underleverandører også møter kravene i disse retningslinjene og handle ansvarlig.

Insulas Code of Conduct setter standarden for hvordan vi driver virksomheten vår. Respekt for mennesker og miljø, lovlighet og integritet er vårt felles grunnlag og lederskapsprinsipper, støttet av våre kjerneverdier; Nær, modig og engasjert.

Basert på leverandør og type produkt, dets opprinnelse og historie, gjøres en kartlegging og evaluering av menneskerettigheter og arbeidsforhold basert på OECDs retningslinjer. Dersom opprinnelse og beliggenhet er definert som et risikoland* eller produktet/industrien som høyrisiko, er sosial sertifisering eller andre lignende tiltak ønskelig - ellers foretas tilleggsvurderinger. Ved behov og der det er mulig utføres egne revisjoner av leverandører.

Insula kan, og vil, avslutte forretningsforhold der det skjer alvorlige brudd på menneskerettigheter og arbeidsforhold og hvor en løsning ikke kan nås.

Områder innenfor FNs Global Compact:
1. Menneskerettigheter

2. Arbeidsrett
3. Miljø
4. Anti-korrupsjon

Hovedprinsipper i ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet:
1. Organisasjonsfrihet og rett til kollektive forhandlinger

2. Forbud mot barnearbeid
3. Forbud mot tvangsarbeid
4. Forbud mot diskriminering

Les mer om FNs Global Compact 
Les mer om ILO

* siste verdivurdering i henhold til for eksempel Amfori BSCIs, Human Freedom Index, Corruption Perception Index, Global Rights Index, eller tilsvarende.

Hvordan jobber Insula med åpenhetsloven i leverandørkjeden
Insula er et konsern med et tjuetalls selskaper, hvorav mange er i Norge. Arbeidet med åpenhetsloven følger OECDs retningslinjer og starter med en kartlegging av leverandører og eventuelle andre forretningspartnere og deretter en vurdering av mulig risiko for menneskerettighetsbrudd og arbeidsforhold. Der det oppdages mangler, håndteres de avhengig av type og omfang av mangelen.

Det gjøres årlig redegjørelse for arbeidet på Insulas hjemmeside www.insula.no

Hvordan kommer jeg i kontakt med Insula hvis jeg har spørsmål knyttet til åpenhetsloven?
For å komme i kontakt med Insula angående åpenhetsloven og stille spørsmål i henhold til åpenhetsloven § 6. Rett til informasjon. Bruk kontaktskjema eller send en mail til post@insula.no og merk mailen med «Åpenhetsloven» i emnefeltet. Alternativt send epost til postadressen Insula AS, Havet 45, N-8370 Leknes, Norge

Opplysningene som etterspørres vil bli gitt skriftlig av Insula senest tre uker etter at informasjonsforespørselen er mottatt, forutsatt at anmodningen eller de etterspurte opplysninger ikke omfattes av § 6. Rett til informasjon

a. kravet ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å identifisere hva kravet gjelder
b. kravet er åpenbart urimelig
c. den etterspurte informasjonen gjelder opplysninger om noens personlige forhold
d. de etterspurte opplysningene gjelder opplysninger om tekniske anlegg og prosedyrer eller andre operasjonelle eller forretningsmessige forhold som det vil være av konkurransemessig betydning å holde hemmelig av hensyn til opplysningene de gjelder.

Dersom mengden eller typen informasjon som etterspørres gjør det uforholdsmessig byrdefullt å svare på informasjonsforespørselen innen tre uker, vil Insula komme senest tre uker etter at informasjonsforespørselen er mottatt, med skriftlig beskjed til den informasjonssøkende om forlengelsen, begrunnelsen for utvidelsen og når informasjonen kan forventes.